Zásady ochrany osobních údajů

Obecné údaje

Vedení společnosti – Sídlo firmy
Šumavská 629, 370 01 České Budějovice
+420 777 297 068
frk.ots@volny.cz
franek.ots@gmail.com

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o osobní údaje klienta, jeho zákonného zástupce, příp. údaje členů rodiny
Co nás ke zpracování osobních údajů klientů (zákonných zástupců) opravňuje?
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a poskytování sociální služby, spojené s předáním psa se speciálním výcvikem pro osoby se zdravotním postižením
Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • Adresa zaměstnavatele či školy
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • Typ postižení
 • Informace o zdravotním postižení
 • Informace o domácnosti
 • Obrazové a zvukové záznamy

Důležité informace:

 • Za správu dat zodpovídá vedení
 • Důvodem shromažďování osobních údajů je poskytování sociální služby
 • Poskytovatel služeb má vhodná opatření, aby zabránil nezamýšlenému použití osobních údajů jeho zaměstnanci nebo kýmkoli jiným zapojeným do zpracování údajů
 • Osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let po ukončení poskytování služby klientovi a budou přístupné pouze pověřeným pracovníkům
 • Na základě shromážděných údajů se přijímají automatizovaná rozhodnutí
 • Osobní údaje klientů, jejich zákonných zástupců, příp. dalších rodinných příslušníků nejsou sdíleny s jinými stranami
 • Klient má právo na informace ohledně zpracování svých osobních údajů
 • Klient má právo požadovat informace o účelu zpracování jeho osobních údajů
 • Klient má právo požadovat opravu – aktualizaci jeho osobních údajů
 • Klient tato svá práva může uplatnit u vedení
 • Klient má možnost obrátit se v případě pochybností na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Pokud klient či jeho zákonný zástupce odepře souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů, není možné mu sociální službu poskytovat. V tomto případě je klient povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od odepření souhlasu se zpracováním a ukládáním osobních údajů, vrátit zapůjčeného psa se speciálním výcvikem poskytovateli. Pokud se jedná o žadatele – čekatele na asistenčního / vodícího psa, bude jeho žádost o přidělení asistenčního / vodícího psa zamítnuta

S ohledem na své osobní údaje má klient právo na:

 • přístup k údajům prostřednictvím elektronické komunikace nebo zasláním písemné kopie na vyžádání
 • opravu údajů. Chyby v osobních údajích budou opraveny na upozornění klienta či jeho zákonného zástupce
 • smazání dat. Osobní údaje o klientovi budou smazány na jeho písemnou žádost či písemnou žádost jeho zákonného zástupce. V tomto případě je poskytování sociální služby klientovi ukončeno a zapůjčený asistenční pes musí být poskytovateli neprodleně, nejpozději do 3 dnů, vrácen. Pokud se jedná o žadatele – čekatele na asistenčního psa, je žádost o přidělení asistenčního psa zamítnuta. Základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště) však musí poskytovatel archivovat po dobu 10 let
 • odejmutí daného souhlasu ke shromažďování, zpracování, sdílení a ukládání osobních údajů o klientovi. V tomto případě je poskytování sociální služby klientovi ukončeno a zapůjčený asistenční pes musí být poskytovateli neprodleně, nejpozději do 3 dnů, vrácen. Pokud se jedná o žadatele – čekatele na asistenčního psa, je žádost o přidělení asistenčního psa zamítnuta. Základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště) však musí poskytovatel archivovat po dobu 10 let

Komunikace
Korespondence a komunikace mezi klientem či jeho zákonným zástupcem a poskytovatelem služeb: v tištěné podobě nebo elektronicky – e-mail, dopisy, chat, WhatsApp, telefon.

Za písemnou komunikaci se považují následující formáty:

 • obecné informace od poskytovatele služeb (např. brožury, bulletin, formuláře)
 • sociální sítě, zejm. webové stránky, Facebookový profil, Instagram
 • komunikace s klientem či jeho zákonným zástupcem (e-mail, dopisy, zprávy o návštěvách)